Rückgaben

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Ja/My(*) ............................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) .......................................... umowy dostawy następujących rzeczy(*) .................................................................... umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*) ................................................................................................. Data zawarcia umowy1/odbioru2(*).................................... ..................................... Podpis(-y) konsumenta(-ów) (*) Niepotrzebne skreślić. 1 Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług. 2 Podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru. Załącznik nr 2) Protokół zgłoszenia reklamacji Sporządzono w dn. ______/_______/__________/ 1. Imię i Nazwisko reklamującego: ........................................................................................................ 2. Adres zamieszkania: .......................................................................................................................... 3. PESEL: : ............................................................................................................................................. 4. Tel. kontaktowy: ................................................................................................................................ 5. Adres email: ...................................................................................................................................... 6. Nr zamówienia - _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ * 7. Nazwa zwracanego towaru: .............................................................................................................. 8. Data sprzedaży: ................................................................................................................................. 9. Cena reklamowanego towaru: ………....…. zł (słownie: ............................................................................................................................................) 10. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (np. Paragon albo Faktura Vat): .......................................................................................................... 11. Środki pieniężne proszę zwrócić przelewem na konto: Bank: ................................................................................................................................................... Numer rachunku bankowego: ............................................................................................................. albo przekazem pocztowym na adres: ……………………………………..............................………………………… ……………………………………….………………………………………………….................................................…………… 12. Dokładny opis niezgodności towaru/usługi z umową (opis wad): …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 13. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone: …………………………………….……………………………………………………………....................................................…… ………………………………………………………………………………………….....................................................…………… 14. Żądania reklamującego: …………………………………….…………………………………………………....................................................……………… ……………………………………………………………….…………………………....................................................…………… Czytelny podpis Klienta (reklamującego) ……………………………………………………………….. 15. Sposób rozpatrzenia reklamacji (wypełnia STEJ – TRUCK MAREK JAKUBOSZCZAK): …………………………………….…………………………………………………………................................................……… …………………………………………………………….…………………………………................................................……… ……………………………………………………………….……………………………................................................………… ………………………………………………………………….……………………………................................................……… 16. Uzasadnienie(wypełnia STEJ – TRUCK MAREK JAKUBOSZCZAK): …………………………………….………………………………………………………................................................………… …………………………………………………………….………………………………................................................………… ……………………………………………………………….………………………................................................……………… ………………………………………………………………….……………………………................................................……… Sprzedawca informuje, że w przypadku reklamacji towaru wraz z protokołem, podpisze niniejszy protokół oraz odeśle jego kopię, uzupełnioną o stanowisko Firmy, odręcznie podpisaną przez osobę upoważnioną przez Firmę na adres reklamującego podany w pkt 2 powyższej tabeli danych. Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), jako osoba dokonująca reklamacji wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych podanych w pozycjach 1 do 5 i 11 zawartych w powyższej tabeli danych, w celu realizacji reklamacji, w tym do przekazywania tych danych STEJ – TRUCK MAREK JAKUBOSZCZAK oraz przekazywania danych osobom trzecim - wyłącznie w celu realizacji reklamacji.