Regulamin

Regulamin zakupów stej-truck.pl


Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem: www.s t e j - truck .p l, prowadzony jest przez STEJ – TRUCK
adres prowadzenia działalności: Słowackiego 9, 66-120 Kargowa wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 9231351721,
adres korespondencyjny: Słowackiego 9, 66-120 Kargowa; adres poczty
elektronicznej: stej@stej-truck.pl, numer telefonu: +48 602626099

Podmiot obsługujący i realizujący zamówienia: STEJ-TRUCK  wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 9231351721 adres poczty
elektronicznej: office@stej-truck.pl, numer telefonu: +48 602 626 099


1. Postanowienia ogólne
1.1. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski.
1.2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
1.3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową dostępną na domenie www.stej-truck.pl.
1.4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia
przez Klienta.
1.5. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do
realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje
powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również
poprzez wiadomość e-mailową.
1.6. Towary oferowane w Sklepie Internetowym stej-truck.pl są nowe i używane oraz wolne od wad
fizycznych i prawnych.
2. Warunki dokonywania zakupów
2.1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na
domenie www.stej-truck.pl.
2.2. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie
Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu email,
na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).
2.3. Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia jest Kupującym w
rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie
do Klientów będących konsumentami.
2.4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową
przez obsługę Sklepu Internetowego.
2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych
Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.
2.6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu
Internetowego.
2.7. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym
następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.8. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru
Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można
dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi na stronie www.s t e j - truck .p l - kontakt do
Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail: stej@stej-truck.pl. Rezygnacja z realizacji złożonego przez
Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego
towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar
została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.
2.9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,
niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i
zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu
realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę. Konsument może od umowy odstąpić.
2.10. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
2.11. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują)
uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.
2.12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od
decyzji Kupującego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.
2.13. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania
wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Kupującego w Formularzu
Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
2.14. Udzielona przez konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do
odstąpienia od umowy.
2.15. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku
najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru. Potwierdzenie obejmuje:
2.15.1. paragon fiskalny,
2.15.2. wypis z niniejszego regulaminu, który zawiera, w szczególności:
2.15.2.1. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
2.15.2.2. informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w
okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
3. Czas i forma realizacji zamówień
3.1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej
lub pocztowej.
3.2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z
Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie
zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie
zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
3.3. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu
wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą
kredytową), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
4. Sposób dokonywania płatności
Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
4.1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru
osobistego.
4.2. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku
internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty
elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą
zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym STEJ – TRUCK., zamówienie jest
przekazywane do realizacji.
5. Koszty dostawy
5.1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana dla
bezpieczeństwa przesyłki i wygody Kupującego poprzez Pocztę Polską i firmy kurierskie.
5.2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku dostaw wskazanym pod adresem w
zakładce www.stej-truck.pl.
5.3. W przypadku woli złozenia przez Klienta zamowienia, ktore miałoby zostać dostarczone poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem STEJ – TRUCK mailowo, na adres: office@stej-truck.pl lub telefonicznie, na numery: +48 602 626 099, w celu indywidualnego ustalenia warunkow realizacji takiego zamowienia, w tym w
szczegolnosci kosztow dostawy produktow objętych takim zamowieniem.
6. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)
6.1. Kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
6.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego
Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik nr 1,
wysłanie podpisanego Formularza wraz z towarem na adres pocztowy Sklepu Internetowego.
6.4. Firma STEJ – TRUCK Sp z o.o. prosi swoich Klientów, aby w przypadku zwrotów korzystać
z Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, bądź w przypadku innej formy
zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje. Zwracany towar prosimy
odesłać na adres siedziby:
STEJ – TRUCK Sp. z o.o. ul. KILIŃSKIEGO 21/1, 66-120 Kargowa.
6.5. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym
opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
6.6. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6.7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami. Jeżeli Kupujący konsument wskaże w Formularzu zwrotu numer rachunku bankowego
albo adres dla przekazu pocztowego Sprzedający wg tego wskazania zwróci pieniądze. W przypadku
wskazania przez Kupującego zwrotu w Salonie Firmowym, zwrot zostanie zrealizowany natychmiast w
postaci wypłaty gotówkowej.
6.8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.
6.10. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.
6.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.12. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich
podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z
przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa
została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od
umowy.
6.13. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez
Klienta towaru na adres siedziby firmy tj. STEJ – TRUCK  ul. Słowackiego 9 , 66-120
Kargowa oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.
7. Warunki reklamacji
7.1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo
inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji, którego wzór stanowi załącznik nr
2.
7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres:
STEJ – TRUCK Sp. z o.o. Kilińskiego 21/1, 66-120 Kargowa.
7.4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
7.6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
7.7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość
rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7.8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7.9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia
wady.
7.10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
7.11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli
Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
7.12. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z
Kodeksu cywilnego.
7.13. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz
określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
7.14. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu,
prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie
zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 7.3.
7.15. Konsument może przed skierowaniem roszczenia przeciwko Sprzedającemu do sądu powszechnego
może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed
Powiatowym (Miejskim) Rzecznikiem Praw Konsumentów. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i
procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
7.16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.
8. Ochrona danych osobowych
8.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez
Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną
cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229,
poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego
zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane
te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
8.2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej
Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym
osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną
udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.
8.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
8.4. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych
osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych,
zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.
Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014 r.
Załącznik nr 1)
Miejscowość, data
...........................................
...........................................
...........................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy
Ja/My(*) ............................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ..........................................
umowy dostawy następujących rzeczy(*) ....................................................................
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie
następującej usługi(*) .................................................................................................
Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)....................................
.....................................
Podpis(-y) konsumenta(-ów)
(*) Niepotrzebne skreślić.
1 Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.
2 Podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru.
Załącznik nr 2)
Protokół zgłoszenia reklamacji
Sporządzono w dn. ______/_______/__________/
1. Imię i Nazwisko reklamującego: ........................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ..........................................................................................................................
3. PESEL: : .............................................................................................................................................
4. Tel. kontaktowy: ................................................................................................................................
5. Adres email: ......................................................................................................................................
6. Nr zamówienia - _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ *
7. Nazwa zwracanego towaru: ..............................................................................................................
8. Data sprzedaży: .................................................................................................................................
9. Cena reklamowanego towaru: ………....…. zł
(słownie: ............................................................................................................................................)
10. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży
(np. Paragon albo Faktura Vat): ..........................................................................................................
11. Środki pieniężne proszę zwrócić przelewem na konto:
Bank: ...................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego: .............................................................................................................
albo przekazem pocztowym na adres: ……………………………………..............................…………………………
……………………………………….………………………………………………….................................................……………
12. Dokładny opis niezgodności towaru/usługi z umową (opis wad):
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
13. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone:
…………………………………….……………………………………………………………....................................................……
………………………………………………………………………………………….....................................................……………
14. Żądania reklamującego:
…………………………………….…………………………………………………....................................................………………
……………………………………………………………….…………………………....................................................……………
Czytelny podpis Klienta (reklamującego)
………………………………………………………………..
15. Sposób rozpatrzenia reklamacji (wypełnia STEJ – TRUCK ):
…………………………………….…………………………………………………………................................................………
…………………………………………………………….…………………………………................................................………
……………………………………………………………….……………………………................................................…………
………………………………………………………………….……………………………................................................………
16. Uzasadnienie(wypełnia STEJ – TRUCK ):
…………………………………….………………………………………………………................................................…………
…………………………………………………………….………………………………................................................…………
……………………………………………………………….………………………................................................………………
………………………………………………………………….……………………………................................................………
Sprzedawca informuje, że w przypadku reklamacji towaru wraz z protokołem, podpisze niniejszy protokół
oraz odeśle jego kopię, uzupełnioną o stanowisko Firmy, odręcznie podpisaną przez osobę upoważnioną
przez Firmę na adres reklamującego podany w pkt 2 powyższej tabeli danych.
Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926 z późn.zm.), jako osoba dokonująca reklamacji wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych
osobowych podanych w pozycjach 1 do 5 i 11 zawartych w powyższej tabeli danych, w celu realizacji
reklamacji, w tym do przekazywania tych danych STEJ – TRUCK  oraz przekazywania
danych osobom trzecim - wyłącznie w celu realizacji reklamacji.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STEJ – TRUCK  [zwany dalej
Firmą].
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji reklamacji i będą w tym celu udostępniane
STEJ – TRUCK oraz osobom trzecim.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podanie STEJ – TRUCK danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie
przynajmniej nr zamówienia z pozycji 6 oznaczonego gwiazdką powyżej lub danych z pozycji 1 do 5 może
utrudnić możliwości zidentyfikowania Pani/Pana przez Firmę.
Czytelny podpis Klienta (reklamującego) Czytelny podpis osoby upoważnionej przez
STEJ – TRUCK
………………………………………. …………………………………………….